14è Premi Vila Viniteca de Tast per Parelles

14e-premi-cat

 

 

 

 

 

BASES

 1. VILA VINITECA convoca el “14è PREMI VILA VINITECA DE TAST PER PARELLES” que tindrà lloc a Barcelona el dia 13 de març del 2022.
 2. El concurs està obert a totes aquelles persones majors d'edat, que de forma lliure i voluntària vulguin prendre part d’ell en la modalitat de parelles. No podran participar-hi treballadors de Vila Viniteca, ni persones que hagin treballat en empreses del grup Vila Viniteca, ni persones que hagin format part de Jurat del Premi, en els cinc anys anteriors a la realització del concurs. L'organització es reserva el dret d'admissió.
 3. Les inscripcions es realitzaran única i exclusivament a través de la pàgina Web de Vila Viniteca https://cataporparejas.vilaviniteca.es/, duent-se a terme per rigorós ordre d’arribada fins que es completi l’aforament on es realitzaran les proves. El període d’inscripció començarà l’11 de gener del 2022 a les 10.00h.
 4. S’estableix una quota d’inscripció de 200 euros per parella. La inscripció no serà efectiva fins que no s’hagi realitzat el pagament. Recordeu que per a inscriure's és imprescindible el DNI o el Passaport. La passarel·la de pagament accepta targeta VISA, American Express, Mastercard i Paypal.
 5. Aquest concurs per parelles es desenvoluparà en 2 fases: Fase Classificatòria i Gran Final. Cadascuna d’elles es desenvoluparà de la següent manera:
  1. Els vins a tastar seran 7 en cadascuna de les fases, podent ser vins blancs, negres i vins especials, entenent per especials a efecte d’aquest concurs els caves, champagnes, xerès, portos, vins generosos i fortificats, etc…
  2. Els vins es presentaran als participants servits en copes de la marca Riedel.
  3. Les copes aniran identificades a la base amb un número per a cada vi.
  4. Els vins a tastar seran vins del món, amb especial protagonisme dels vins espanyols. Els vins que es tasten no necessàriament han d’estar referenciats a Vila Viniteca.
  5. Els vins se serviran, una sola vegada, en una sala annexa a la de tast. El servei serà supervisat i dirigit per personal de Vila Viniteca.
  6. La durada de la Fase Classificatòria serà de 90 minuts i la de la Gran Final serà de 60 minuts.
  7. La informació que es sol·licitarà de cada un dels vins, així com la valoració de les respostes correctes, és la següent:
   -País (1 punt).
   -Zona d’origen (1 punt).
   -DO/AOC/… (2 punts).
   -Varietat/s (3 punts).
   -Anyada (3 punts).
   -Elaborador (3 punts).
   -Marca (2 punts).
   -Comentari de tast: només serà valorat per tal de dilucidar els possibles empats entre les diferents parelles participants.
  8. A la fase final passaran les 10 parelles amb millor puntuació de la Fase Classificatòria. En cas d’empat entre dos o més parelles, el jurat valorarà els comentaris de tast per desfer l’esmentat empat.
  9. A la Gran Final, en cas d’empat entre dues parelles participants, el jurat tindrà en compte, a efectes de classificació, la puntuació obtinguda a la Fase Classificatòria.
  10. A fi de preservar l’anonimat de les parelles participants davant el jurat, aquestes s’identificaran en les respostes escrites mitjançant un número, el qual li serà adjudicat pel Notari que vetllarà per la total transparència del concurs.
  11. Els participants podran parlar entre ells, però no podran comunicar-se amb altres parelles participants, ni amb el públic. No respectar aquest punt serà motiu de desqualificació.
  12. Els concursants hauran de presentar els resultats omplint la fitxa que se’ls facilitarà i un cop lliurada no s’admetran reclamacions sobre errors o oblits.
  13. Als concursants no els serà permès, sota cap concepte, accedir a l’àrea del recinte on es desenvoluparan els tastos amb telèfons mòbils, agendes o qualsevol element electrònic que permeti el contacte amb Internet o l’exterior de la zona de tastos. Tampoc estarà permès l’ús de cap tipus de llibre o catàleg de consulta. No respectar aquest punt serà motiu de desqualificació automàtica.
  14. ) No està permès abandonar el recinte sota cap concepte durant el transcurs del concurs. En cas de que algun membre de l’equip abandoni el recinte, el qüestionari haurà de ser entregat al jurat i la parella donarà per finalitzada la seva participació.
 6. El jurat d’aquestes proves de tast està compost per personalitats del món de la sumilleria, l’enologia i la premsa gastronòmica. Vila Viniteca en designarà un d’ells perquè actuï com a president.
 7. La identitat dels vins només serà coneguda pel personal de Vila Viniteca encarregat de la selecció i el Notari que vetllarà pel seu anonimat. Els membres del jurat seran informats al final de cadascuna de les fases del tast, una vegada tots els qüestionaris hagin estat lliurats.
 8. La direcció del concurs en col·laboració amb el President del jurat vetllarà pel correcte desenvolupament de les proves. Un cop analitzades la totalitat de les respostes, s’obtindrà la qualificació global de cadascuna de les parelles participants, com a resultat de sumar les puntuacions parcials assignades per a cada un dels vins en les respostes correctes (segons el que indica el punt 5 apartat g d’aquestes bases).
 9. Las decisions del jurat són inapel·lables llevat que s’acreditin irregularitats en el desenvolupament del concurs d’acord amb aquestes bases, i la inscripció en el present concurs suposa l’acceptació i compliment de les presents bases.
 10. Aquest 14è Premi Vila Viniteca de Tast per Parelles, està dotat amb els següents premis:
  1ª parella classificada: 30.000 euros.
  2ª parella classificada: 7.000 euros.
  3ª parella classificada: 3.000 euros.
  Les 3 parelles finalistes rebran, a més dels premis assenyalats, un lot de copes i decantadors Riedel.
  Les 10 parelles finalistes rebran un lot de vins.
 11. Cap dels premis podrà quedar desert.
 12. Els premis econòmics estan subjectes a les retencions fiscals establertes per la legislació vigent.
 13. Qualsevol modificació que sigui necessària introduir en les presents bases per tal de millorar el desenvolupament del concurs, serà comunicada als participants abans del començament de les proves.
 14. L’estricte compliment del que expressa aquestes bases pel que fa als organitzadors, parelles participants i jurat, estarà garantit per un Notari.

 

MESURES COVID
Comunicarem els requisits corresponent sobre el passaport COVID-19 en funció de la normativa aplicable el 13 de març del 2022.
En cas d'haver de cancel·lar el certamen, l'organització retornarà l'import íntegre de la inscripció, així com en el cas que alguna parella per causes justificades cancel·li la seva participació amb una setmana d'antelació.

 

Amb la col·laboració de: LOGO_RIEDEL_REDUCIDO

Vila Viniteca | Agullers 7 | 08003 Barcelona | vilaviniteca.es | @vilaviniteca